Obchodní podmínky

Registrací a užíváním internetového serveru Nevvy dává uživatel souhlas s těmito podmínkami. Následný text představuje smluvní ujednání mezi provozovatelem Nevvy a registrovaným návštěvníkem (uživatelem).

  Stručný souhrn pravidel

• Server Nevvy je obchodním místem, které zprostředkovává prodej a nákup oblečení, obuvi, hraček, sportovních potřeb a dalšího zboží pro děti mezi prodávajícím a nakupujícím. Provozovatel serveru Nevvy není prodejcem zboží, ani jeho kupujícím.

• Registrace na serveru Nevvy je a vždy bude zcela zdarma.

• Vystavení zboží prodávajícího je zcela zdarma.

• Kupující neplatí provozovateli serveru Nevvy žádný poplatek ani provizi za zprostředkování koupě, zboží platí zpravidla předem na účet prodávajícího.

• Prodávající je povinen uhradit (viz. níže) provozovateli serveru Nevvy provizi za zprostředkování prodeje, tato povinnost vzniká prodávajícímu ve chvíli potvrzením objednávky od kupujícího a zaplacením zboží. Pokud kupující neuhradí cenu za zboží (a zboží tedy neobdrží) může prodávající zažádat o slevu z provizí v některém z dalších měsíců. Souhrnná provize z prodeje se platí jednou měsíčně na základě výpisu v sekci Platby provizí.

• Provozovatel serveru Nevvy neprodává vlastní zboží a není zodpovědný za prodávané zboží (správnost vyobrazeného zboží, jeho kvalitu, vlastnosti, dostupnost apod.) a není odpovědný za koupi, prodej, reklamaci či za případné spory mezi kupujícím a prodávajícím. Provozovatel serveru Nevvy rovněž neodpovídá za případy, kdy se ukáže, že identita registrovaného uživatele nebyla správná. Provozovatel serveru Nevvy identitu prodávajících a kupujících neprověřuje.

• Provozovatel serveru Nevvy se nepodílí na obsahu nabídek, popisu zboží, jeho vyobrazení a informacích o registrovaných uživatelích. Komunitní obsahy tvořené zaměstnanci serveru Nevvy, tedy např. komentáře, příspěvky v diskusních fórech apod. jsou brány jako neoficiální vyjádření a není možné se na ně odkazovat v případě sporu.

• Uživatelé serveru Nevvy jsou povinni dodržovat právní řád ČR a dodržovat dobré mravy. Chovejte se k druhým tak, jak byste si přáli, aby se ostatní chovali k vám.

 

Právní doložka

 

Zbyněk Ježil - provozovatel serveru Nevvy

Kytínská 1188/1

102 00 Praha

Česká republika

IČ: 86621157

(dále jen "provozovatel") na straně jedné

 a

 registrovaný uživatel

 uzavírají toto smluvní ujednání, kdy provozovatel umožňuje registrovanému uživateli používat server Nevvy za účelem zprostředkování koupě či prodeje oblečení, obuvi, hraček, sportovních potřeb a dalšího zboží pro děti.

  

I. Podmínky užívání

  

 Obchodní aktivity na serveru Nevvy jsou veřejné a mohou se jich zúčastnit zaregistrované fyzické osoby starší 18 let a zaregistrované právnické osoby, které mají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, s výjimkou uživatelů, kterým byla provozovatelem zrušena registrace.

 Registrovaní uživatelé ani zájemci o uzavření smlouvy nemají žádný právní nárok na užívání serveru Nevvy nebo na uzavření smlouvy. Provozovatel si vyhrazuje právo nepovolit registraci zájemci o ni, popř. odstoupit od smlouvy se stávajícím uživatelem nebo omezit jeho přístup k některým službám a to i bez udání důvodu.

 Provozovatel nijak nezaručuje udržování a uchovávání všech dat uživatelů, nepřetržitost a trvalou kontinuitu provozu.

 Při užívání serveru Nevvy platí pravidla uvedená výše.

 

 II. Registrace

 

 Podmínkou zprostředkování prodeje zboží nebo jeho koupě prostřednictvím serveru Nevvy je souhlas s touto smlouvou a bezplatná registrace uživatele.

 Uživatel, který je fyzickou osobou nebo volným sdružením fyzických osob zastupovaných jednou osobou, je povinen při registraci zadat jméno, příjmení, plnou adresu (stálou či přechodnou), e-mailovou adresu, telefonní číslo, uživatelské jméno a heslo. Uživatel, který je právnickou osobou, uvede své obchodní jméno (název), IČ, sídlo, e-mailovou adresu, telefonní číslo, jméno a příjmení osoby, které za něj jedná, uživatelské jméno a heslo. Uživatel je povinen provozovatele serveru Nevvy informovat o změně kteréhokoliv z těchto údajů (opravou těchto údajů v sekci Osobní informace a Fakturační informace) a udržovat tyto údaje aktuální.

 Provozovatel je oprávněn poskytnout prodávajícímu či kupujícímu nezbytné údaje o protistraně (z důvodu zaslání zboží, jeho reklamace apod.), včetně jeho jména a příjmení, obchodního jména (názvu), telefonního čísla, místa trvalého či přechodného pobytu, sídla.

 Uživatelé mají přístup ke svým údajům a mohou je měnit. Uživatelé jsou také oprávněni zažádat o jejich odstranění z databáze po ukončení činnosti na serveru Nevvy.

 Uživatelé jsou oprávněni vlastnit více než jeden uživatelský účet, nejsou však oprávněni těchto účtů používat k porušování této smlouvy či k získání výhody vícenásobného používání omezených funkcí (např. manipulace s účty za účelem skrývání identity, manipulativní podpoře prodeje apod.). Všichni vlastníci vícenásobných účtů jsou povinni o svých dalších účtech informovat v profilu účtu.

 Registrace se ověřuje pomocí automaticky zasílaného e-mailového potvrzení. Registrace, které nejsou takto potvrzeny, jsou nefunkční a neplatné. Potvrzením registrace je uzavřena smlouva mezi provozovatelem serveru Nevvy a uživatelem.

 

 III. Zakázané zboží

 

 Je zakázáno nabízet zboží, jehož nabídka, prodej, koupě či užívání je v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy. Zakázáno je zejména nabízet zboží, které neodpovídá zaměření serveru, dále zboží, k němuž nemá prodávající vlastnické právo nebo právo je prodávat nebo zboží, které je zastaveno nebo jsou dispozice vlastníka s ním jinak omezeny, zbraně, omamné či psychotropní látky, léky, zdravotnické potřeby, pornografii, či jinak pobuřující pornografické nebo erotické materiály, zboží, jehož prostřednictvím dochází k porušování duševního vlastnictví (porušování práv k ochranným známkám, označení původu, nelegální rozmnoženiny autorských děl apod.), zboží určené k propagaci a šíření extrémních politických názorů, směřující k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob.

 Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit zakázané zboží ze systému.

 Provozovatel si také vyhrazuje právo ve výjimečných případech odstranit zboží ze systému i bez udání důvodu.

 

 IV. Nákup zboží

 

 Kupující vybírá zboží od prodejců s vědomím, že Nevvy není prodejcem zboží a že jednotlivé zboží pochází od prodejců - registrovaných uživatelů serveru Nevvy, od nichž si kupující zboží kupuje. Provozovatel za prodávané zboží nijak neodpovídá.

 Kupující bere na vědomí, že zboží, které vkládá do košíku, může pocházet od více prodávajících a zboží, které objednává v jedné objednávce, nemusí být akceptováno celé a také nemusí být dodáno současně.

 Kupující bere na vědomí, že objednávka od více prodávajících v sobě obsahuje také více než jeden poplatek za poštovné. Celková částka zboží a poštovného je vždy zobrazena při finalizaci objednávky.

 Kupující bere na vědomí, že odesláním objednávky pouze informuje prodávající o zájmu nakoupit toto zboží, ale zboží bude zasláno až ve chvíli potvrzení objednávky na straně prodávajícího (prodávajících) a uhrazení částky za zboží kupujícím.

 Kupující bere na vědomí, že prodávající má právo objednávku odmítnout, nebo její část. V tomto případě hradí pouze schválenou část objednávky.

 

 Kupující neplatí žádný poplatek nebo provizi za zprostředkování prodeje provozovateli. Zboží platí přímo prodejci a to předem na účet prodávajícího (či jinak, dle platebních podmínek prodejce).

 

V. Prodej zboží

 

V. I. Definice zboží

 Prodávající mohou na serveru Nevvy nabízet nové i použité výrobky jako oblečení, obuv, hračky, sportovní potřeby a další zboží pro děti, jakož i výrobky vlastnoručně zhotovené, spadají-li do okruhu výše uvedeného. Prodávající mohou na serveru Nevvy nabízet i naučné a instruktážní kurzy, spadají-li tematicky do výroby předmětů z okruhu výše uvedeného, či je lze tematicky zařadit do okruhu práce s dětmi či jejich výchovy. Zboží, které nesplňuje tyto podmínky je přeřazováno administrátory Nevvy do uživatelské kategorie "nedostupné". Takto vyřazené zboží není možné bez změny či úpravy zařadit zpět do prodeje. 

 Instruktážní a naučné kurzy jsou kurzy založené na vlastních získaných zkušenostech prodejce v dané oblasti a to buď ve formě osobní účasti nebo on-line kurzů (případně prezentace na datovém nosiči). Při prodeji kurzů není možné vkládat pouze zálohové ceny. Cena položky musí odpovídat plné ceně kurzu.

 

 V. II. Prodejce

 

Prodejcem se běžně rozumí fyzická osoba nebo právnická osoba, za kterou jedná fyzická osoba.

  

V. III. Pravidla při umisťování zboží

 Prodávající vystavuje zboží prostřednictvím elektronického formuláře, ve kterém je povinen uvést všechny povinné položky.

 Zboží je třeba umístit v kategorii, která předmětu nejlépe odpovídá.

 Nabízené zboží, jeho zobrazení a popis musí plně a co nejvěrněji popisovat skutečnost (u fotografií doporučujeme používat také doplňkové fotografie). Zobrazení zboží a jeho popis musí dostatečně informovat nakupující tak, aby byla minimalizována možnost záměny nebo mylného pocitu návštěvníků o vyobrazeném zboží.

  

V. IV. Nepovolené zboží / nepovolené údaje

 

Je zakázáno nabízet služby (mimo nabídky v kategorii Kurzy). Předmětem obchodu musí být vždy zboží (fyzický předmět) s přesně definovanou cenou, obsahem a parametry tak, aby mohl zákazník zboží vložit do košíku a nakoupit je. Za fyzický předmět jsou také považována elektronická díla zachycená na hmotném nosiči (CD, flash karty apod.).

 Je zakázáno nabízet k prodeji zboží, která porušují autorská práva (padělky značkového zboží apod.)

 Je zakázáno prodávat zboží, k jehož výrobě nebo prodeji nemá prodejce patřičná oprávnění (např. potraviny bez dodržování hygienických norem daných zákonem, výrobky z drahých kovů bez registrace na puncovním úřadě apod.)

 Je zakázáno duplikovat zboží - tedy nabízet stejné zboží pod více katalogovými čísly (pro nastavení počtu dostupného zboží v případě prodeje zboží na kusy použijte políčko "množství").

 Titulek, popis, klíčová slova ani obrázek zboží nesmí obsahovat kontaktní údaje na prodávajícího, jako např. telefonní číslo, e-mail, odkaz na webové stránky apod. (výjimku tvoří jméno a příjmení). Tyto kontaktní údaje (nebo nabádání k jejich vyhledání jinde na internetu) nesmí obsahovat ani další prvky písemného, či obrazového prodeje, jako jsou např. komentáře, diskuse, blogy, vnitřní pošta apod.

 Titul zboží ani popis předmětu nesmí obsahovat žádná klíčová slova použitá za účelem manipulace výsledků vyhledávání. Jedná se především o násilně volená klíčová slova, která nemají s položkou nic společného.

 Titul zboží ani popis předmětu nesmí obsahovat elementy HTML, JavaScriptu, PHP a dalších programovacích jazyků se záměrem ovlivnit obsah nebo prodejnost zboží, či jinak poškodit či ohrozit funkčnost serveru Nevvy.

 Je zakázáno používat fotografie, které by mohly porušovat autorská práva (např. fotografie z časopisů, fotografie, ke kterým které nemá prodávající autorské právo apod.).

 V případě nutnosti použití počítačové simulace nebo počítačových retuší, které zásadně mění charakter a podstatu nebo užití zboží nebo z některých důvodů nemohou informovat nakupující plně o podstatě zboží (např. 2D nebo 3D vizualizace, nabídka zboží z dřívějšího prodeje ale se záměnou některých prvků, grafické návrhy pro potisky apod.) musí prodejce na tuto skutečnost upozornit v popisu zboží nebo přímo v obrázku (např.: obrázek je ilustrační).

 Prodejce nesmí jakkoliv (vnitřní poštou, e-mailem) komunikovat se zákazníky serveru Nevvy o možnosti prodeje mimo Nevvy (odkaz na vlastní e-shop, návod jak vyhledat vlastní e-shop, případně výměna kontaktních údajů) ani o možnosti výměny zboží bez řádného zakoupení přes server Nevvy (protislužba kompenzací či vzájemným zápočtem).

  

V. V. Cena zboží

 

 Veškeré prodávajícím uváděné ceny jsou cenami včetně DPH.

 Prodejce je povinen uvést vždy plnou cenu zboží a za tuto cenu zboží nabízet (není povoleno prodávat zboží pouze za zálohu, pokud není přes Nevvy učiněn také finální doplatek).

 Uvedená cena zboží musí být cenou obvyklou nebo přiměřenou vzhledem k charakteru zboží a v souladu s dobrými mravy.

  

V. VI. Úprava položek

 

Prodávající má možnost kdykoliv smazat nabízené zboží, nebo je na neurčitou dobu skrýt. Prodávající může také měnit a upravovat popis zboží.

  

V. VII. Kupní smlouva

 

 Prodávající je informován o zájmu kupujícího pomocí elektronické pošty Nevvy a dále výpisem v sekci Objednávky. Tato informace není závazná a prodávající může objednávku odmítnout (pomocí označené funkce - tlačítka).

 Prodávající může, po přijetí oznámení o objednávce, přijmout jen část objednávky a to pomocí označení pouze vyhovujících položek.

 Přijetím objednávky uzavírají obě smluvní strany (kupující a prodávající) Kupní smlouvu (nákup na dálku) dle platných zákonů České republiky.

 Prodávající se zavazuje vyexpedovat zboží po přijetí, potvrzení a zaplacení objednávky a to bez zbytečného odkladu.

 

 VI. Provize za prodej zboží

 

 Vystavení zboží na serveru Nevvy je pro prodávajícího zcela zdarma. Server Nevvy však účtuje provizi za zprostředkování z uskutečněného prodeje. Provizi za zprostředkování je povinen prodávající zaplatit provozovateli po potvrzení objednávky na základě měsíčního vyúčtování.  Pokud kupující zboží nezaplatí (a tedy nepřevezme), je prodávající povinen tuto skutečnost označit ve výpisu provizí a již uhrazená provize bude kompenzována formou slevy v dalším měsíci.

 O souhrnné provizi z prodeje za kalendářní měsíc je Prodejce informován e-mailem a v sekci Platby provizí. Provozovatel vystavuje prodávajícímu daňový doklad automaticky formou elektronické faktury k vytištění.

 Splatnost provizí je vždy uvedena na vydané faktuře (za den splatnosti se považuje den připsání částky na účet provozovatele), platby po splatnosti mohou být penalizovány. Platby přijímá provozovatel pouze bezhotovostně převodem na účet (účty).

 V případě neuhrazení provize nebo nedodržení termínu platby je provozovatel oprávněn zrušit účet uživatele, odstranit jeho zboží z nabídky, nepovolit opětovnou registraci na serveru Nevvy a vymáhat dlužnou částku soudní cestou.

 Server Nevvy není povinen řešit případné spory mezi prodávajícím a kupujícím a reklamaci zboží, prodávající nemá nárok na navrácení provize v případě sporu s kupujícím.

 Aktuální výše provize činí 6% z ceny zboží.

 

 

VII. Další pravidla

 

 Je zakázáno uveřejňování přímých osobních údajů (adresa, telefonní číslo, e-mail, web, odkazy na facebook či jiné sociální sítě nebo fotogalerie apod.) v komentářích, diskusích, klubech, vnitřní poštou a v dalších komunitních prvcích serveru nebo vybízet či záměrně umožňovat jejich dohledání. Výjimkou z tohoto pravidla je uveřejnění jména a příjmení autora.

 Je zakázáno vkládat jakékoliv reklamní upozornění či webové odkazy s reklamním charakterem s výjimkou podpory vlastního obchodu na Nevvy (ne však s odkazem mimo server Nevvy).

 Je striktně zakázáno vyvíjet aktivitu, která by mohla být klasifikována jako nevyžádaná pošta (spam). Tedy například zasílat opakované či hromadné reklamní nebo obtěžující informace vnitřní poštou, umisťovat opakované či hromadné reklamní nebo obtěžující informace v diskusích nebo komentářích.

 Je zakázáno vytvářet aktivity, které by mohly být označeny za nekalou soutěž (např. registrace uživatelského jména, které by mohlo případnou záměnou poškodit původního prodejce, komunikovat či nabízet zboží s cílem zaměnit identitu prodejce či zboží apod.)

 Je zakázáno, pomocí komunitních prvků serveru (diskuse, komentáře, pošta), veřejně podrývat autoritu provozovatele či svým chováním jinak vyjadřovat svoji neloajalitu vůči provozovateli a zaměstnancům provozovatele.

 Je zakázáno veřejně poškozovat či napadat prodejce a nakupující. Negativní hodnocení (sekce Hodnocení uživatele) není klasifikováno jako poškozování. V případě sporů doporučujeme řešení vnitřní poštou nebo kontaktováním provozovatele. Provozovatel nijak neodpovídá za případné spory.

  

VIII. Ochrana osobních údajů

 

 Uživatel je povinen uvádět pravdivé údaje. Provozovatel chrání veškeré informace zaslané při registraci uživatelem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a je oprávněn je poskytnout pouze za níže uvedených podmínek. Uživatel souhlasí s tím, aby provozovatel vedl údaje, které mu při registraci poskytne a to výlučně v souvislosti s provozem serveru Nevvy. Uživatel výslovně souhlasí s tím, aby jeho údaje a to jména a příjmení, obchodní jméno, název, telefonní číslo, místo trvalého či přechodného pobytu, sídlo, byly provozovatelem poskytnuty registrovaným uživatelům -  kupujícím, kteří o koupi zboží uživatele jako prodávajícího projeví zájem, a registrovaným uživatelům - prodávajícím, o prodej jejichž nabízeného zboží projeví uživatel jako kupující zájem. Dále uživatel výslovně souhlasí s tím, aby tyto údaje byly poskytnuty provozovatelem v případě reklamace a stížnosti na nedodané zboží a v případech, kdy je provozovatel povinen tyto údaje poskytnout na základě zákona.

 Poskytnuté údaje je oprávněn uživatel užít pouze za účelem, pro který byly v jednotlivých případech poskytnuty, tedy k nákupu či prodeji zboží prostřednictvím serveru Nevvy, jeho reklamaci či stížnosti na nedodání zboží, sporech vyvolaných v souvislosti s nákupem a prodejem zboží a zavazuje se tyto údaje dále žádným způsobem nevyužívat či jinak zpracovávat.

  

X. Svolení k užití fotografií

 

 Vložením fotografií dává prodávající provozovateli práva a souhlas k užití fotografií vloženého zboží k propagačním účelům serveru Nevvy a to za účelem popularizace serveru Nevvy. Souhlasí také s tím, aby server Nevvy postoupil fotografie třetím osobám (například novinám, časopisům, internetovým serverům apod.) za účelem popularizace serveru Nevvy.

 Provozovatel vyvine úsilí, aby každá, takto použitá fotografie nebo soubor fotografií, byl označen logem Nevvy nebo označením www.nevvy.cz, (případně www adresou prodejce na serveru Nevvy) a to tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o výrobek prodávaný na Nevvy.

 Provozovatel se zavazuje, že fotografie uživatelů nepoužije k jiným účelům, než je popularizace či propagace serveru a že ve stejném duchu bude jednat i s třetími stranami.

 

 XI. Závěrečná ustanovení

 

 Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit okamžitě tuto smlouvu s uživateli, kteří nedodržují pravidla serveru Nevvy, případně nejsou ochotni spolupracovat při řešení standardních či výjimečných situací s vedením serveru Nevvy nebo nezaplatí provizi za zprostředkování.

 Smlouva uzavřená podle těchto obchodních podmínek se řídí právním řádem České republiky. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu poskytování kterékoliv ze služeb, jakož i těchto obchodních podmínek, a to i bez předchozího upozornění.

 Jakékoliv napodobování grafického ztvárnění serveru Nevvy a vytvořených databází je zakázáno.

 Smlouvu je možno ukončit výpovědí, učiněnou formou odhlášení ze strany uživatele. Ta je ukončena okamžikem projevení vůle a doručením provozovateli.

XII. Zracování a ochrana osobních údajů

Jak zpracováváme a chráníme osobní údaje našich uživatelů?

Zpracování a ochrana osobních údajů uživatelů patří dlouhodobě k našim prioritám. Touto cestou vám chceme poskytnout informace ohledně způsobů a účelů zpracování vašich osobních údajů, a to nejen v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Nevvy.cz jako online tržiště (marketplace) zpracovává osobní údaje primárně za účelem poskytování služby transakčního tržiště, nebo chcete-li zprostředkovávání obchodních transakcí mezi uživateli, tedy prodávajícími a kupujícími. Abychom mohli tuto službu zajistit v podobě, v jaké jsou naši zákazníci zvyklí, zpracováváme zejména identifikační, adresní, kontaktní a popisné údaje uživatelů. Podrobné informace o tom, jaké druhy subjektů s údaji nakládají, podmínkách ukončení zpracování údajů a právech, které ve spojitosti s tímto zpracováním mohou uživatelé uplatňovat, naleznete v Obchodních podmínkách.

Personalizace nabídek

V případě, že se pohybujete na webu Nevvy.cz, zpracováváme vaše osobní údaje za účelem personalizace. To znamená, že obsah, který se vám zobrazuje, přizpůsobujeme vašim zájmům a preferencím.

Za tímto účelem zpracovává Nevvy.cz pouze umělý číselný identifikátor uživatele nebo zařízení bez konkrétních osobních údajů. Tento údaj není nikam předáván a uchovávána pouze pro účely Nevvy.cz.

Při návštěvě portálu Nevvy.cz dále zpracováváme osobní údaje za účelem přizpůsobení reklamních bannerů zájmům a preferencím uživatele, a to i mimo portál Nevvy.cz.

Na personalizaci reklamy spolupracuje Nevvy.cz také se společností Seznam, která však své služby poskytuje způsobem, při kterém nedochází k předávání žádných osobních údajů.

Podrobné informace způsobu zpracování osobních údajů za účelem personalizace nabídek a reklamy naleznete v Obchodních podmínkách.

Pokud nechcete být příjemcem remarketingových služeb ze strany poskytovatele

Marketingová korespondence

V Nevvy.cz dále zpracováváme osobní údaje uživatelů, kterým posíláme obchodní sdělení. Znáte je jako newslettery a najdete v nich hlavně novinky od Nevvy.cz, prodejců nebo představení nových služeb a funkcí.

Za tímto účelem zpracováváme kontaktní údaje, identifikační údaje a popisné údaje uživatelů tak, abychom vám poslali to, co vás opravdu zajímá.

Analytické a statistické zpracování osobních údajů

Abychom Nevvy.cz neustále zlepšovali, sledujeme a vyhodnocujeme pohyb našich zákazníků na webu Nevvy.cz. I za tímto účelem zpracováváme osobní data - ať už za účelem statistického zpracování nebo kvalitativní analýzy uživatelského chování.

Statistické zpracování osobních údajů

Věnujeme se i vyhodnocování provozu portálu Nevvy.cz a za tímto účelem zpracováváme číselný identifikační údaj na úrovni zařízení / připojení. Tento ponecháváme na naší straně a dále jej nikam nepředáváme ke zpracování pracovávána tímto způsobem, musíte zakázat příslušná cookies ve svém prohlížeči.

Analytické zpracování osobních údajů

Neustále zlepšujeme portál Nevvy.cz, a proto využíváme analytické kvalitativní analýzy uživatelského chování. Za tím účelem zpracováváme číselný identifikační údaj na úrovni zařízení / připojení. Tento údaj ponecháváme, pouze pro náš účel nikam je nepředáváme.

Podrobné informace způsobu zpracování osobních údajů za účelem statistického vyhodnocování a kvalitativních analýz naleznete v sekci přílohy Obchodních podmínek Pravidla ochrany osobních údajů.

Zabezpečení zpracování osobních údajů

IT Technologie

Nevvy.cz implementovalo několik bezpečnostních technologií, jako je zabezpečení sítí, šifrování dat a kontrola přístupu. Díky těmto opatřením zajišťujeme bezpečnost prostředí, které klade důraz na důvěrnost, integritu a dostupnost informací pro naše uživatele.

Organizační informace

Lidský faktor je při ochraně osobních údajů stejně důležitý jako faktor zabezpečení těchto dat skrze nejmodernější technologie. V oblastech, kde dochází ke zpracování osobních údajů, uplatňuje Nevvy.cz restriktivní politiku přidělování přístupových práv. Naši zaměstnanci jsou školeni v oblasti ochrany osobních údajů a v Pracovním řádu nechybí poučení o povinnostech a pravidlech ochrany osobních údajů našich uživatelů.

Jak se na nás obrátit

Ohledně dotazů či požadavků v souvislosti s ochranou osobních údajů Vám rádi zodpovíme na kontaktních linkách na odkaze.

 

XIII. Informace o činnostech zpracování osobních údajů

Registrace a vedení uživatelských účtů pro účely poskytování služeb systému Nevvy.cz

Účelem zpracování osobních údajů je umožnění registrace zájemcům o užívání Systému Nevvy.cz, vytvoření uživatelského účtu a umožnění užívání jednotlivých funkcí Systému Nevvy.cz (zadávání nabídek, reakce na nabídky, předávání identifikačních a kontaktních údajů jiným uživatelům za účelem uzavření kupní smlouvy, vkládání komentářů apod.).

Právním základem zpracování je Nařízení, když toto zpracování je nezbytné pro plnění Smlouvy, jejíž stranami jsou Provozovatel jakožto správce a Uživatel jakožto subjekt údajů. Právním základem zpracování údajů. Po ukončení Smlouvy je nařízení, že zpracování je prováděno z důvodu oprávněného zájmu Provozovatele spočívajícího v identifikaci evidence opětovných registrací ze strany bývalých Uživatelů.

K tomuto účelu zpracování jsou zpracovávány identifikační, adresní a popisné údaje o Uživatelích, včetně historie přihlášení Uživatele, jeho IP adresy a číselného ID, pomocí něhož je Uživatel v rámci Systému Nevvy.cz jedinečně identifikovatelný.

Interními příjemci zpracovávaných osobních údajů jsou příslušní zaměstnanci Provozovatele poskytující uživatelskou podporu, dále zaměstnanci marketingového, obchodního a produktového oddělení. Externími příjemci jsou:

a) ostatní uživatelé Systému Nevvy.cz v rámci zprostředkování kontaktu Uživatelů za účelem uzavření kupní smlouvy mezi nimi;

b) poskytovatelé marketingových služeb v pozici zpracovatelů osobních údajů (poskytovatel nástroje pro e-mailing, poskytovatelé analytických nástrojů, poskytovatelé marketingových služeb)

Osobní údaje Provozovatel zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu s Uživatelem, tedy po dobu trvání jeho uživatelského účtu v rámci Systému Nevvy.cz. Po ukončení uživatelského účtu je Provozovatel oprávněn osobní údaje zpracovávat do okamžiku splnění veškerých závazků Uživatele vyplývajících ze Smlouvy, zejména do splnění jeho povinností dle Obchodních podmínek provozu a užívání systému Nevvy.cz.

K tomuto účelu zpracování se vztahují následující práva Uživatelů jakožto subjektů údajů:

a) právo na přístup k osobním údajům 

b) právo na opravu a výmaz 

c) právo na omezení zpracování 

d) právo na přenositelnost údajů 

e) právo vznést námitku proti zpracování (ve vztahu ke zpracování osobních údajů po ukončení uživatelské ho účtu) právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování.

Poskytnutí osobních údajů k účelu dle tohoto článku není pro Uživatele povinné, vzhledem k tomu že užívání Systému Nevvy.cz je zcela dobrovolné, Provozovateli ani Uživateli jej nenařizuje žádný právní předpis a je založeno na smluvním základě. Poskytnutí osobních údajů v rozsahu dle tohoto článku je však nezbytným předpokladem k uzavření Smlouvy a bez tohoto poskytnutí nemůže Provozovatel vést pro Uživatele uživatelský účet, a Uživatel nemůže Systém Nevvy.cz užívat.

Zpracování v rámci poskytování uživatelské podpory

Účelem zpracování je poskytování telefonické a e-mailové uživatelské podpory a poradenství v oblasti užívání a jednotlivých funkcí Systému Nevvy.cz jednotlivým Uživatelům, a vedení záznamů o poskytnutí služeb uživatelské podpory.

Právním základem zpracování je článek o Nařízení, když toto zpracování je nezbytné pro plnění Smlouvy, jejíž stranami jsou Provozovatel jakožto správce a Uživatel jakožto subjekt údajů.

K tomuto účelu jsou zpracovávány identifikační a adresní údaje Uživatele včetně jeho e-mailových a telefonických kontaktních údajů, IP adresy a ID v rámci Systému Nevvy.cz, a skutečností souvisejících s obsahem požadavku Uživatele, včetně záznamů e-mailové a telefonické komunikace s Uživatelem.

Interními příjemci zpracovávaných osobních údajů jsou příslušní zaměstnanci Provozovatele poskytující uživatelskou podporu, dále zaměstnanci produktového a marketingového oddělení. Externími příjemci jsou poskytovatelé služeb používaných Provozovatelem ke komunikaci s Uživateli (zejména provozovatel SMS brány, poskytovatel technického řešení call centra nebo dodavatel řešení pro rozesílání transakčních e-mailů).

Osobní údaje pro účel dle tohoto článku. Provozovatel zpracovává po dobu trvání Smlouvy s Uživatelem, nebo po dobu do vyřešení požadavku Uživatele, podle toho, který z uvedených okamžiků nastane později. Nahrávky telefonních hovorů jsou zpracovány po dobu 3 měsíců od konání hovoru, přičemž následně jsou smazány. Za účelem vyhodnocování servisní podpory je Provozovatel oprávněn uchovávat údaje z jednotlivých úkonů uživatelské podpory, veškeré údaje o Uživatelích však jsou pro tento účel anonymizovány.

K tomuto účelu zpracování se vztahují následující práva Uživatelů jakožto subjektů údajů:

a) právo na přístup k osobním údajům

b) právo na opravu a výmaz 

c) právo na omezení zpracování 

d) právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování.

Poskytnutí osobních údajů k účelům dle tohoto článku není povinné vzhledem k tomu, že využití uživatelské podpory ze strany Uživatele je zcela dobrovolné a nevyplývá z žádného právního předpisu. Rozhodne-li se nicméně Uživatel uživatelskou podporu využít, je povinen osobní údaje v rámci svého požadavku Provozovateli poskytnout, neboť v opačném případě není možné jeho vyřízení.

Zpracování v rámci ověřování totožnosti uživatelů

Účelem tohoto zpracování je ověření totožnosti Uživatele v případech, kdy tak požadují Pravidla registrace a ověřování uživatelů.

Právním základem zpracování je Nařízení, když zpracování je prováděno z důvodu oprávněného zájmu Provozovatele spočívajícího v řádném ověření identity Uživatelů za účelem zajištění řádného plnění jejich povinností vůči jiným Uživatelům nebo vůči Provozovateli v případech, kdy tito mají zájem aktivně prostřednictvím Portálu nabízet zboží. Prostřednictvím ověřování identity Uživatelů Provozovatel eliminuje případy uzavírání kupních smluv prostřednictvím Systému Nevvy.cz na základě smyšlených identifikačních údajů.

K účelu dle tohoto článku jsou zpracovávány identifikační a adresní údaje Uživatelů, zejména číslo bankovního účtu Uživatele nebo údaje uvedené ve formuláři "Žádost o ověření údajů". V případech stanovených Pravidly registrace a ověřování uživatelů rovněž kopie dokladu totožnosti Uživatele.

Interními příjemci osobních údajů jsou příslušní zaměstnanci Provozovatele poskytující uživatelskou podporu. Nejsou žádní externí příjemci osobních údajů.

Osobní údaje dle tohoto článku Provozovatel zpracovává po dobu provedení identifikace. Elektronické či listinné kopie osobních dokladů jsou zlikvidovány bezprostředně po provedení identifikace, s výjimkou případů, kdy Provozovatel na základě přijaté kopie dokladu nebo jiných okolností vyhodnotí, že Uživatel může představovat reálné bezpečnostní riziko pro Provozovatele nebo pro ostatní Uživatele. Přijaté Žádosti o ověření údajů jsou pro účely případného doložení ověření zpracovávány po dobu trvání Smlouvy, přičemž po jejím ukončení jsou rovněž zlikvidovány. Záznamy o provedení ověřovací platby prostřednictvím bankovního účtu (výpisy z příslušné

Souhlasím
Tyto webové stránky používají za účelem poskytování služby samotné, personalizace nabídek, reklam a analýzy návštěvnosti soubory cookies. Používáním stránek souhlasíte s využíváním souborů cookies.
Soubory cookies využíváme v souladu s Pravidly ochrany osobních údajů.